Site menu:

Velké evangelium Janovo


Toto ohromné dílo, které představuje souhrn a korunu Nového zjevení, se smí označit vedle Bible jako nejvýznamnější pramen poznání v celém světovém písemnictví. Přijímáme v něm podle Janova zaslíbení v kap. 14,26 biblického evangelia, zevrubné a hluboce založené líčení všeho toho, co Ježíš ve třech letech Svého pozemského učitelského úřadu mluvil a činil. Jistě není pochyb o tom, že Ježíš, Božství v člověku, jako učitel a probuditel mnohých tisíců, kteří se ze všech národů a stavů kolem Něho shromažďovali, mnohem více učil a činil, než v evangeliích Bible bylo předáno potomstvu.

Výslovně je to vyjádřeno v biblickém Janově evangeliu v kap. 21,25, kde se praví: "Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil; kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, myslím, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané." O tom, co Ježíš zjevil Svému zralému užšímu kruhu učedníků o Bohu, tvorbě a cestě spásy, mohl dát Svému ještě nezralému okolí a potomstvu jen pochopitelnou a životně důležitou část ve zjednodušeném učení o víře a životě, a to z důvodu jejich nedostatečné síly chápavosti. Teprve po dvou tisíciletích odpovídalo výchovnému plánu Božství, podle zaslíbení v Janovi v kap. 14,26, odhalit dnešnímu a budoucímu lidstvu ve všeobecně přístupném zjevení Jakobem Lorberem vše to Ježíšem zjevené užšímu kruhu učedníků znovu, a to nejhlubším a nejobsáhlejším způsobem odhalit. Že toho je teď zapotřebí, musí přece každý myslící člověk pociťovat, uzná-li, jak lidstvo i přes velké rozšíření starých biblických spisů v dnešní době zmatkem názorů víry, kleslo do nejhlubší nevíry a největší bídy materialismu, a z ní by bez zjevné Boží pomoci a zásahu nebylo možné zachránění.

Ve Velkém evangeliu Janově se všechny základní otázky života zjevujícím se duchem Božím vyjasňují. Pravda, jež je v jádru ve spisech Bible rovněž podána, je v evangeliu dané Pánem Lorberovi rozvinuta jako ve strom s korunou do široka sahající, v kvetoucí život. Mocným, pronikavým důrazem se odhaluje víra, "která se uplatňuje láskou" (Gal. 5,6) jako jediná, v Kristu platná, pravá cesta spásy. Toto "učení lásky" se zdůvodňuje a vysvětluje nejvýš jasným, jednotným a důsledným zachováváním dvojího přikázání lásky, k Bohu a bližnímu, jako základní zákon všeho života, který poznáváme a uznáváme v tvůrčí říši Boží.


Vyšlo v nakladatelství Trigon, 1995-98.

1. díl
Úvod, křest, na poušti, v Nazaretu, v Káni, vyčištění chrámu, odchod do Samaří, dva dny v Sicharu, u Galilejského moře, u Betabary, v Kafarnaum a Nazaretu, v Kisu, v Jesaiře.
2. díl
V Kisu a Nazaretu, smrt Jana Křťitele, Ježíš na poušti a u Genezaretského jezera, Ježíš ve svobodném městě Genezaretu, v krajině Cesareje Filippi.
3. díl
Ježíš v krajině Cesareje Filippi.
4. díl
Ježíš v krajině Cesareje Filippi.
5. díl
Ježíš v krajině Cesareje Filippi, v krajině kafarnaumské, v domě Šimona Petra, v Jordánsku u Galilejského moře.
6. díl
Pán a chrámoví kněží, na moři Galilejském, na severu Galileje, na Olivové hoře.
7. díl
Na Olivové hoře, Pán a odpůrci, z jinošských let Páně.
8. díl
Poučení Páně na Olivové hoře, v Betanii, ve starém Davidově domě u Betléma, návrat do Betanie, v Jerichu, v Eseji.
9. díl
Znovu v Jerichu, v Nahimu v Judeji, cesta Samařím, v Galileji, v Káni, v Kisu u Galilejského moře, v Jesaiře, v krajině Cesareje Filippi.
10. díl
V krajině Cesareje Filippi, v horském městě Pella, v Abile a Golanu, v Afeku, na cestě do Betsaidy, ve městě u hory Nebo, v údolí Jordánu.

slovenský překlad

1. diel
Úvod, krst, na púšti, v Nazarete, v Káne, vyčistenie chrámu, odchod do Samárie, dva dni v Sichare, pri Galilejskom mori, pri Betabare, v Kafarnaum a Nazarete, v Kise, v Jesaire.
2. diel
V Kise a Nazarete, smrť Jána Krstiteľa, Ježiš na púšti a pri Genezaretskom jazere, Ježiš v slobodnom meste Genezaret, v krajine Cézareje Filipovej.
3. diel
Ježiš v krajine Cézareje Filipovej.
4. diel
Ježiš v krajine Cézareje Filipovej.
5. diel
Ježiš v krajine Cézareje Filipovej, v krajine kafarnaumskej, v dome Šimona Petra, v Jordánsku pri Galilejskom mori.
6. diel
Pán a chrámoví kňazi, na mori Galilejskom, na severe Galileje, na Olivovej hore.
7. diel
Na Olivovej hore, Pán a odporcovia, z mladíckych rokov Pána.
8. diel
Poučenie Pána na Olivovej hore, v Betánii, v starom Dávidovom dome pri Betléme, návrat do Betánie, v Jerichu, v Eseji.
9. diel
Znova v Jerichu, v Náhime v Judeji, cesta Samáriou, v Galileji, v Káne, v Kise pri Galilejskom mori, v Jesaire, v krajine Cézareje Filipovej.
10. diel
V krajine Cézareje Filipovej, v horskom meste Pella, v Abile a Golane, v Afeku, na ceste do Betsaidy, v meste pri hore Nebo, v údolí Jordánu.
(slovenský preklad nebol úplne revidovaný, obsahuje mnohé chybne preložené slová)